PAOLO SLOVAKIA

PAOLO SLOVAKIA - Rastislav Hanuš

Streďanská 2013/26

955 01 TOPOĽČANY

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 37764730

DIČ: 1020091028

IČ DPH: SK1020091028

KONTAKTNÉ ÚDAJE

e-mail: objednavky@paolo.sk

mobil: +421 908 441 820

OTVÁRACIA DOBA

Pondelok - Piatok:  09:00 - 17:00

Sobota:                 09:00 - 12:00

(soboty otvorené od 18.3.2023 do 14.10.2023)

v čase od 12:00 do 13:00 býva obedná prestávka

Obchodné a dodacie podmienky

Obchodné podmienky www.paolo.sk:

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje firma Rastislav Hanuš – PAOLO SLOVAKIA, Streďanská 2013, 955 01 Topoľčany IČO: 37 764 730, zapísaná v Źivnostenskom registri Topoľčany č.: 406-9302 (ďalej len ako „predávajúci“).

Kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel. kontakty: 038/5313 650, 0908 441 820

Objednávka

1.       Spotrebiteľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.paolo.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou prípadne telefonicky (musí byť následne potvrdená aj e-mailom).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú, a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku - zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom, ktorá je dohodnutá a uzavretá prostredníctvom diaľkovej komunikácie (e-shop, telefón, fax, e-mail, …) bez fyzickej prítomnosti oboch strán. Takáto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.       Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne  číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa aicky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru, ktorou je spoločnosť Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen).

3.       Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 48 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom, overí a potvrdí objednávku upresní dodaciu dobu alebo termín odberu. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.       Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

I.                     Dodacie lehoty

1.       Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať spotrebiteľovi tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar sa však obvykle posiela do 2 pracovných dní. O presnom termíne dodania tovaru bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

2.       Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy spotrebiteľa.

II.                    Cena, platobné podmienky a prepravné

1.       Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Kúpna cena tovaru bude vždy potvrdená spotrebiteľovi v spresnení objednávky e-mailom. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2.       Všetky ceny za tovar a všetky poplatky sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.       Spotrebiteľ uhrádza cenu tovaru v hotovosti formou dobierky pri preberaní tovaru.

4.       Pri preberaní tovaru platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné.

5.       Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy:

a) osobné prevzatie

b) kuriérom - zasielateľskou službou GEIS PARCEL s.r.o. - 6,-EUR s DPH.      

6.       Pri kúpe tovaru nad 150€ je doprava zdarma.

III.                  Preberanie tovaru

1.       Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.       Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Pokiaľ bude zásielka v poriadku spotrebiteľ je povinný potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

3.       Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil spotrebiteľ pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude spotrebiteľovi poskytnuté.

4.       Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

5.       Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

IV.                 Odstúpenie od zmluvy

1.       Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Pokiaľ je tovar už doručený odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ výlučne písomnou formou, buď prostredníctvom emailu, poštou alebo prostredníctvom formulára na webovej stránke.

2.       Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené predávajúcemu (najneskôr však v posledný deň). Spotrebiteľ musí do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy tovar poslať späť predávajúcemu na adresu: Rastislav Hanuš – PAOLO SLOVAKIA, Streďanská 2013, 955 01 Topoľčany (najneskôr však v posledný deň).

3.       Produkt nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

4.       Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

5.        Tovar sa predávajúcemu nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.

6.       Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar (vrátane nákladov na dopravu) spotrebiteľovi vráti. Platba za zakúpený tovar bude vrátená až po doručení vráteného tovaru predávajúcemu.Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru.

7.       V prípade, ak spotrebiteľ nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností podľa týchto obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto obchodných podmienok spotrebiteľovi a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť spotrebiteľovi.

8.       Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a)       ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

b)       ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo produktu určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

9.       Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu

c) vystavená cena produktu bola chybná

d) z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru

Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať spotrebiteľa.

V.                     Uplatňovanie reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľa

1.       Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré spotrebiteľ obdrží pri kúpe tovaru. Okrem toho je záručná doba zverejnená aj na webovej stránke.

2.       Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv  stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

3.       Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

4.       V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

5.       Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní. Do tejto doby sa predávajúci vyjadrí k reklamovanému tovaru spotrebiteľovi telefonicky.

6.       Ak bude reklamácia zamietnutá, predávajúci je povinný do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi, pokiaľ o to požiada, odborný posudok, ktorý bude obsahovať identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, presný popis posudzovaného výrobku, popis jeho stavu, výsledok posúdenia a dátum vyhotovenia odborného posudku.

7.       Spotrebiteľ má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená vada, ktorú možno odstrániť. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

8.       Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. To isté platí aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovne vyskytujúce sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

9.       Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu daného tovaru.

10.     Pri uplatňovaní sťažností a podnetov sa môže spotrebiteľ obrátiť na firmu buď formou emailu alebo telefonicky.

 VI.                   Ochrana osobných údajov

1.       Spotrebiteľ poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so spotrebiteľom a preto ju nebude možné so spotrebiteľom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na www.paolo.sk realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

2.       Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľov na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Spotrebiteľ prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru, pri registrácii na www.paolo.sk alebo iným vhodným spôsobom. Spotrebiteľ vyjadruje svoj súhlas pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na www.paolo.sk, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách.

3.       Spotrebiteľ zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracúval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa bodu 1. a to na účely uvedené v bode 2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu.

4.       Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v bode 2. týchto obchodných podmienok.

5.       Predávajúci vyhlasuje, že zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6.       Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7.       Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 Zákona o ochrane osobných údajov,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov,

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov.


8.       Spotrebiteľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy spotrebiteľa na účely priameho marketingu v poštovom styku,

c) / poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy spotrebiteľa na účely priameho marketingu.

9.       Spotrebiteľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

10.      Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť spotrebiteľa najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

VII.                    Záverčné ustanovenia

1.       Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2.       Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

3.       Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z.z, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4.       Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

5.       Zároveň bude spotrebiteľ aicky zaevidovaný do interného systému na www.paolo.sk  na zasielanie newsletteru / mailingu. Spotrebiteľ má právo kedykoľvek sa odhlásiť z odoberania newsletteru/mailingu, a to priamo v mailingu.

6.       Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru vrátane ceny je daný kalendárny mesiac alebo do vypredania zásob. Pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade zmeny ceny, je platná vždy cena uvedená v objednávke.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 13. 06. 2014.

NAŠE TOP ZNAČKY - KVALITNÉ PRODUKTY SVETOVÝCH ZNAČIEK

AIROH IXON A-PRO KAPPA SIDI STYLMARTIN W2BOOTS ARIETE

PAOLO SLOVAKIA - VŠETKO PRE MOTORKÁROV

Zaoberáme sa maloobchodným a veľkoobchodným predajom motopríslušenstva a doplnkov.

Spolupracujeme len s renomovanými značkami ako sú AIROH, IXON, A-PRO, W2, KAPPA, STYLMARTIN, ...

Zameriavame sa hlavne na predaj kvalitných prilieb, oblečenia, obuvi a doplnkov pre motorkárov.

Hoci naša firma pôsobí na trhu krátko, realizuje pomerne veľké množstvo zákaziek pri minimálnom počte reklamácii, čo svedčí o vysokej kvalite nášho tovaru a spokojnosti našich odberateľov a zákazníkov.

PAOLO SLOVAKIA